Anketa

Používám internet:

Celkom hlasov:
58
Hlasovanie začalo:
18. 4. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuálne počasie

dnes, piatok 20. 9. 2019
16 °C 6 °C
sobota 21. 9. 19/7 °C
nedeľa 22. 9. 21/10 °C
pondelok 23. 9. 21/15 °C

Navigácia

Obsah

Voľby NR SR 2016

Typ: ostatné
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča


I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

Ÿzákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿvýkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody,

Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿvo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿv ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿnemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿmá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôrposledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016)v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej formetak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky(e-mailom)tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿkorešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne(v listinnej forme)tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky(e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿadresu trvalého pobytu,

Ÿadresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿobálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿhlasovacie lístky,

Ÿnávratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿpoučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Tájékoztató a választópolgár részére

I

A választások napja és időpontja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2016. március 5-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

II

Szavazati jog

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon szavazati joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki betöltötte a 18. életévét, és akinek a szavazati joga nem esik korlátozás alá.

Szavazati jog korlátozása alá esik

Ÿ  a személyi szabadság törvény által elrendelt korlátozása a közegészség védelme céljából,

Ÿ  különösen súlyos bűncselekményért kiszabott szabadságvesztés büntetésének töltése,

Ÿ  jogképesség megvonása.

III

Választhatóság joga [passzív választójog]

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a A Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.

A választhatóság akadálya

Ÿ  a szabadságvesztés büntetésének töltése,

Ÿ  szándékos bűncselekményért való elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,

Ÿ  jogképesség megvonása.

IV

A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

Ÿ  abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy

Ÿ  bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha

Ÿ  nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,

Ÿ  a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások ideje alatt annak területén kívül tartózkodik, és a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezi a szavazás lehetőségét,

V

Szavazói igazolvány

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választói jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel.

A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékében.

 

A választó a szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti

személyesen,

legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2016.03.04-én) a község ügyfélfogadási ideje alatt.

A község a szavazói igazolványt haladéktalanul kiadja.

okirat formájábanúgy,

hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2016.02.15-ig) a választások előtt kézbesítésre kerüljön,

elektronikus levélben(e-mailben)úgy,

hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2016.02.15-ig) a választások előtt kézbesítésre kerüljön. A község ezen célból a honlapján nyilvánosságra hozza a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet. Amennyiben a község nem rendelkezik honlappal, a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet a község hivatalos hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ  keresztnév és vezetéknév,

Ÿ  személyi szám,

Ÿ  állampolgárság,

Ÿ  állandó lakcím (község, utca, házszám),

Ÿ  levelezési cím, amelyre a község kézbesíti a szavazói igazolványt.

kérelmező által felhatalmazott személy közvetítésével

kérelmezni lehet a szavazói igazolvány kiadását legkésőbb a választások előtti napon (tehát legkésőbb 2016.03.04-ig).

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ  keresztnév és vezetéknév,

Ÿ  személyi szám,

Ÿ  állampolgárság,

Ÿ  állandó lakcím (község, utca, házszám).

A község legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három napon belül elküldi a szavazói igazolványt a választópolgár állandó lakcímére, hacsak a kérvényben nem ad meg más levelezési címet. A község a szavazói igazolványt „Saját kézbe“ küldi el ajánlott küldemény formájában a kérvényben megadott címre.

Amennyiben a választópolgár írásos, vagy elektronikus módon beadott kérelmében közli, hogy a szavazói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben közölnie kell annak kereszt- és vezetéknevét, valamint a személyi igazolvány számát. Ez a személy köteles a szavazói igazolvány átvételét aláírásával igazolni.

 

VI

Postai úton történő szavazás


A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik, a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét, mégpedig

írásban(okirat formájában)úgy,

hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2016.01.15-ig)

A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

elektronikus levélben(e-mailben) úgy,

hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község elektronikus levelezési címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2016.01.15-ig)

A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

A postai úton történő szavazásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait:

Ÿ  keresztnév és vezetéknév,

Ÿ  személyi szám,

Ÿ  állandó lakhely:

Ÿ  külföldi lakhely címe.

Amennyiben a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott formai követelményeknek, a község legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt elküldi a postai úton való szavazást kérő választópolgárnak a külföldi tartózkodási helyére

Ÿ  a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot,

Ÿ  szavazólapokat,

Ÿ  válaszborítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ feliratot, a községnek címzettként, a választópolgárnak pedig feladóként leírt címét),

Ÿ  a szavazás módjáról való tájékoztatást.

A (a szavazás módjáról való tájékoztatás szerinti) szavazás után a választópolgár a szavazólapot a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja azt. A leragasztott borítékot belehelyezi abba a válaszborítékba, amelyet el fog küldeni. A válaszboríték postai úton való elküldésével kapcsolatos költségeket a feladó téríti.

A szavazás végeredményébe beleszámítódnak az olyan szavazólapok szavazatai is, amelyek a választópolgár állandó lakcíme szerinti községhez legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2016.03.04-ig) kerültek kézbesítésre.

***

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokkal kapcsolatos további információk az alábbi honlapon találhatók

www.minv.sk/?volby-nrsr


Vytvorené: 14. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2017 03:16
Autor: