Anketa

Používám internet:

Celkom hlasov:
60
Hlasovanie začalo:
18. 4. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 12. 12. 2019
1 °C -2 °C
piatok 13. 12. 4/1 °C
sobota 14. 12. 7/2 °C
nedeľa 15. 12. 7/3 °C

Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

Typ: ostatné
Obec Čakany, 930 40 Čakany č. 115

tel.: 031/560 23 52, e-mail: ocucakany@stonline.sk

 

Obec  Č a k a n y

v zmysle § 4,  zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej   správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SRč. 552/2003 o výkone  práce vo verejnom záujme

 

                                                                    vyhlasuje                                                                    

                    výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) predškolského zariadenia

                                Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským  Č a k a n y

   nástupom od  01.augusta 2016

 

Zákonné podmienky účasti výberového konania:

Kvalifikačné predpoklady :

 • odborná a pedagogická spôsobilosť  požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle

 ust. § 34, zákona č. 317/2009 Z.z.,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust.§3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • morálna  bezúhonnosť, podľa ust.§ 6,ods.1,písm.b),zákona č.317/2009 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť,  podľa ust.§ 6,ods.1,písm.c),zákona č.317/2009 Z.z.,
 • v súlade s § 4 ods.1, zákona č.596/2003 Z.z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 •  

Ďalšie požiadavky :

 • manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibilita
 • ovládanie štátneho jazyka a znalosť maďarského jazyka slovom a písmom
 • znalosť práce na PC ( Excel, Word, internet )
 •  

Písomné prihlášky o účasti na  výberovom  konaní majú obsahovať  :

 • doklady o vzdelaní (overené kópie) v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • štruktúrovaný profesijný  životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, preukazujúce minimálne 5 rokov,
 • výpis z registra trestov (doklad o bezúhonnosti) nie starší ako 3 mesiace
 • spracovaný návrh vlastnej koncepcie  riadenia a rozvoja materskej školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti  pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť  do  15.06.216

do 15:30 hod na adresu : Obecný úrad,  Čakany 115 , 930 40  s označením

                                            „Výberové konanie na riaditeľa  MŠ“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

V Čakanoch dňa 28.04. 2016                                                                     Lívia Bugárová

                                                                                                                        starosta obce


Vytvorené: 31. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2017 23:00
Autor: