Anketa

Používám internet:

Celkom hlasov:
69
Hlasovanie začalo:
18. 4. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuálne počasie

dnes, utorok 2. 6. 2020
slabý dážď 19 °C 10 °C
streda 3. 6. mierny dážď 20/10 °C
štvrtok 4. 6. slabý dážď 22/11 °C
piatok 5. 6. mierny dážď 15/11 °C

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Navigácia

Obsah

Jarná deratizácia

Typ: ostatné
Jarná deratizácia

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Dunajskej Strede

IČO: 17 335 981

Veľkoblahovská č.1067/30

P.O. BOX 138

929 01 Dunajská Streda

Tel.: 031/59 112 11, 59 112 37

Fax: 031/59 112 60

E-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk

www.ruvzds.sk

 

Číslo: RH/2015/00558/003-BM5                                 
Dunajská Streda, 16.04.2015

 

Odborné usmernenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetkým povinným subjektom podľa § 52 a § 53 zákona  č. 355/2007 Z. z.

 

o d p o r ú č a     t o t o    o p a t r e n i e :

 

vykonať deratizáciu

(reguláciu živočíšnych škodcov)

 

     v termíne od 24.04.2015 do 04.05.2015

.

Za účelom realizácie tohto opatrenia sa odporúča:

1.    Mestám a obciam v okrese Dunajská Streda, ktoré sú ako právnické osoby podľa § 52 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.  povinne zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce.

 

2.    Fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom, ako aj právnickým osobám, ktoré sú  podľa § 52 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby           a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín  a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

 

3.    Fyzickým osobám – občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené    v bode 2.

 

4.    Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt,  ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

 

5.    Odporúčame informovať podnikateľské subjekty a občanov vyhlásením deratizácie verejnou vyhláškou, v miestnych tlačových, rozhlasových a televíznych médiách, v dostatočnom časovom predstihu.

Obce majú taktiež podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov podľa  § 4 ods. 3 písm. h) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie celoplošnej deratizácie.

 

O d ô v o d n e n i e :

        Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i v drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch  bytových a polyfunkčných domoch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou  ohrozenia  verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami - salmonelózou, leptospirózou  a pod.

     Aktívnym prístupom  k regulácii týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel.

 

                                                                          Ing. Rozália Robotková

                                                                            regionálna hygienička

 

 

Rozdeľovník :

- všetky mestá a obce okresu Dunajská Streda

- RÚVZ-HŽP-tu 


Vytvorené: 14. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2017 23:01
Autor: